ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ม้าบิน สมัครตำแหน่งนี้

แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

นาย
นางสาว
นาง

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน
Yes
No

ปี เดือน

ความสามารถพิเศษ

Excel
Power Point
Word
Open Office
อื่นๆ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

for example. Transcript or Document Other. Limit size files sum 5 MB and type file sum 5 MB and type file .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar
กรุณาเลือกไฟล์
กรุณาเลือกไฟล์
กรุณาเลือกไฟล์