ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

เกี่ยวกับ ม้าบิน

จากจุดเริ่มต้นของคุณพิชัย ธีรโชติมงคล ผู้ซึ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง เพราะด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจและรักในการทำอาหาร รวมทั้งความคิดในเชิงก้าวหน้า คุณพิชัยจึงได้เล็งเห็นว่าธุรกิจซอสหรือเครื่องปรุงรสยังสามารถที่จะขยายและ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ตัดสินใจเปิดกิจการของตนเอง ในปี พ.ศ.2504 เริ่มต้นจากธุรกิจในครัวเรือนเล็กๆที่คิดค้นสูตรและผลิตซอสพริก ตรา “ม้าบิน” ออกวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แรก จนกระทั้งเปิดโรงงานแห่งแรกที่ย่านจอมทอง จังหวัดกรุงเทพฯ จวบจนปีพ.ศ.2542บริษัทได้ย้ายมาเปิดโรงงานใหม่บนพื้นที่ 9ไร่ ที่อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

กว่า 50 ปีที่ธุรกิจดำเนินมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบัน บริหารงานโดยคุณไกรศักดิ์ ธีรโชติมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด มีนโยบายและแนวคิด ในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่คู่ค้าและลูกค้า รวมถึงการสร้างแบรนด์และสัญลักษณ์ ตรา “ม้าบิน" ทั้งวิจัยและพัฒนาปรับปรุงด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอย่างสูงสุด สัญลักษณ์ ตรา “ม้าบิน" ที่ให้คำจำกัดความในภาษาอังกฤษว่า " PEGASUS " เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความคิดในเชิงบวก ( P= positive Thinking) มีความฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ (E= Eager to learn) มีธรรมาภิบาล ( G = Good Governance) การตั้งเป้าหมายและต้องดำเนินไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย (A= Achievement-oriented ) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (S = Satisfied Customer) ทั้งยังต้องทำงานเป็นทีม ( U = Unity ) รวมทั้งรักษาคำมั่นสัญญาว่าจะทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( S = Sense of Commitment ) สัญลักษณ์ตรา “ม้าบิน” ถูกสื่อสารถึงความเป็นอิสระ มีความทะเยอทะยานใฝ่รู้ เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคง บริษัทมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้มีคุณภาพและความมั่นคงเพื่อความก้าวไกล และที่สำคัญบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาแก่ทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยบริษัทได้จัดอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีประสบการณ์จากองค์กรและสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชน มาเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่พนักงานในทุกฝ่ายทุกระดับตลอดทั้งปี
อ่านเพิ่มเติม...


“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค”

เกี่ยวกับม้าบิน

จากจุดเริ่มต้นของคุณพิชัย ธีรโชติมงคล ผู้ซึ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง เพราะด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจและรักในการทำอาหาร รวมทั้งความคิดในเชิงก้าวหน้า คุณพิชัยจึงได้เล็งเห็นว่าธุรกิจซอสหรือเครื่องปรุงรสยังสามารถที่จะขยายและ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ตัดสินใจเปิดกิจการของตนเอง ในปี พ.ศ.2504 เริ่มต้นจากธุรกิจในครัวเรือนเล็กๆที่คิดค้นสูตรและผลิตซอสพริก ตรา “ม้าบิน” ออกวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แรก จนกระทั้งเปิดโรงงานแห่งแรกที่ย่านจอมทอง จังหวัดกรุงเทพฯ จวบจนปีพ.ศ.2542บริษัทได้ย้ายมาเปิดโรงงานใหม่บนพื้นที่ 9ไร่ ที่อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

กว่า 50 ปีที่ธุรกิจดำเนินมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบัน บริหารงานโดยคุณไกรศักดิ์ ธีรโชติมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด มีนโยบายและแนวคิด ในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่คู่ค้าและลูกค้า รวมถึงการสร้างแบรนด์และสัญลักษณ์ ตรา “ม้าบิน" ทั้งวิจัยและพัฒนาปรับปรุงด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอย่างสูงสุด สัญลักษณ์ ตรา “ม้าบิน" ที่ให้คำจำกัดความในภาษาอังกฤษว่า " PEGASUS " เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความคิดในเชิงบวก ( P= positive Thinking) มีความฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ (E= Eager to learn) มีธรรมาภิบาล ( G = Good Governance) การตั้งเป้าหมายและต้องดำเนินไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย (A= Achievement-oriented ) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (S = Satisfied Customer) ทั้งยังต้องทำงานเป็นทีม ( U = Unity ) รวมทั้งรักษาคำมั่นสัญญาว่าจะทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( S = Sense of Commitment ) สัญลักษณ์ตรา “ม้าบิน” ถูกสื่อสารถึงความเป็นอิสระ มีความทะเยอทะยานใฝ่รู้ เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคง บริษัทมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้มีคุณภาพและความมั่นคงเพื่อความก้าวไกล และที่สำคัญบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาแก่ทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยบริษัทได้จัดอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีประสบการณ์จากองค์กรและสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชน มาเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่พนักงานในทุกฝ่ายทุกระดับตลอดทั้งปี

ผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ ตรา “ม้าบิน” ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันโดยตรงจากแหล่งเพาะปลูก พร้อมทั้งยังโดดเด่นด้านรสชาติที่อร่อยและกลมกล่อม โดยเฉพาะ "ผลิตภัณฑ์ซอสพริกตราม้าบิน" รสชาติทีอร่อยและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกปากคนไทยมากว่า 50 ปี “ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ตราม้าบิน” เป็นรสชาติที่ลงตัวจากการผสมผสานของพริกและกระเทียม เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เช่น "น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย" ผลิตจากเนื้อบ๊วยแท้ "ผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟ" ที่มีรสชาติเข้มข้นจัดจ้าน "ผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม" กลิ่นหอมเข้มข้นเพื่อคงรสชาติที่กลมกล่อมเมื่อนำไปผสมอาหาร "ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้" ความเข้มข้นของซอสเพิ่มความอร่อยให้สุกี้จานโปรดได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมี “ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำพริกเผา”, “ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ” , “ขิงดอง” , “มะนาวดอง” , “น้ำส้มสายชู” และ “พริกไทยป่น” เป็นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ ตรา “ม้าบิน” ภายใต้ สโลแกน "ม้าบิน ผลิตภัณฑ์ที่มืออาชีพเลือกใช้" จึงให้ความมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัย เพราะบริษัทใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น HACCP, HALAL FOOD, GMP, THAILAND TRUSTED QUALITY ตลอดจนการันตีความอร่อยจาก "เปิบพิสดาร โดยแม่ช้อยนางรำ" บริษัทยังก้าวพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 22000 อันเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญสำหรับธุรกิจอาหารในด้านความปลอดภัยของอาหารสู่ ผู้บริโภค

ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย ทางบริษัทได้แบ่งไว้เป็น 2 กลุ่มหลัก อันได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่หรือคู่ค้าใหญ่ เช่น ร้านค้า ขายปลีก-ขายส่ง, ร้านอาหาร และภัตตาคารทั่วไป ซึ่งเป็นคนกลางผ่านไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภค กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง อาทิ แม่บ้าน, คนงาน หรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปประกอบอาหารภายในครัวเรือน ส่วนช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทได้แบ่งช่องทางหลักเป็น 3 ประเภท คือ ช่องทางผ่านคนกลางหรือแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยผ่านร้านค้าส่งร้านค้าปลีกและร้านค้าย่อย, ช่องทางค้าปลีกสู่ผู้บริโภค (Modern Trade) ได้แก่ บริษัทค้าส่งและค้าปลีกทั่วๆไป เช่น แม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี รวมถึง ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และการส่งออกในประเทศคู่ค้า CLMV คือ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม และ Asian ที่มีรูปแบบการบริโภคที่ใกล้เคียงกัน ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทกว่า 50 ปี บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ค้าและลูกค้า วิจัยพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ บริโภค พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและตราสินค้า พร้อมทั้งประกาศวิสัยทัศน์ที่ต้องการผลักดันองค์กร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรา “ม้าบิน” ให้เป็นผู้นำของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสพริกและน้ำจิ้มไก่ ภายใต้นโยบายคุณภาพ…


“ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค ”
 


การรับรองมาตรฐาน / การรับรองคุณภาพ
  • อย.เครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตที่สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • ISO 22000 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล ในกระบวนการผลิต ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตและครอบคลุมถึงการจัดการ ขององค์กรจาก SGS (Thailand) Limited
  • GMP เครื่องหมายรับรองการควบคุมการผลิตอาหาร ได้อย่างปลอดภัยในด้านสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การสุขาภิบาล การบำรุงรักษาทำความสะอาด และบุคลากรจาก SGS (Thailand) Limited
  • HACCP เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหารจาก SGS (Thailand) Limited
  • Thai Select เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าไทย จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • ฮาลาล เครื่องหมายแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุสลิมสามารถบริโภคได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลาม จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย